STANOVY

Občianskeho združenia: Klub vojenskej histórie Juh

Článok I.

1.1 Názov: Klub vojenskej histórie Juh
1.2 Sídlo:
M.R. Štefánika 2, Komjatice 94106

Článok II.

2.1 Cieľom združenia je:
– Dobrovoľné združovanie priaznivcov vojenskej histórie a faleristiky, záujemcov o vojenskú históriu a techniku ako i zberateľov uniforiem, výstrojných súčiastok a dobového vybavenia so zameraním najmä na vojenskú históriu Slovenska počas obdobia druhej svetovej vojny. Organizovanie spomienkových a pietnych akcií, prednášok, besied, krátkodobých výstav a expozícií týkajúcich sa uvedenej problematiky. Navštevovanie výmenno-predajných stretnutí zberateľov, vojenských múzeí a iných miest súvisiacich s vojenskou históriou všeobecne.
– Rekonštrukcie historických vojnových udalostí tzv. reenacting alebo reenactment, najmä podľa skutočného priebehu pri príležitosti oslobodenia územia Slovenska a výročí skončenia druhej svetovej vojny v dobových uniformách bez funkčných zbraňových systémov, ako samostatná jednotka alebo formou spolupráce s inými klubmi vojenskej histórie na Slovensku i v zahraničí, ako i účasť na oficiálnych pietnych aktoch vojenského charakteru. dobrovoľné neziskové združenie občanov, ktoré má realizovať a zabezpečovať predmet a cieľ činnosti združenia.
– Opravy a rekonštrukcie techniky, výstroje a vozidiel, výroba replík.
– Získavanie informácii o ľudových tradíciách a tradičnej ľudovej kultúre.

2.2 Za účelom naplnenia tohto cieľa bude Klub vojenskej histórie Juh (ďalej len
KVH Juh)najmä:
– podporovať' záujem o vojenskú históriu s možnosťou prezentovať dejinné udalosti odborne, na základe materiálov a informácií získaných z dostupných historických archívov, múzeí a literatúry
– spolupráca a výmena skúseností a poznatkov s inými KVH, aj zo zahraničia, s možnosťou účasti na rôznych medzinárodných podujatiach
– rozširovanie kultúrneho, historicko-vzdelávacieho rozhľadu predovšetkým mladých ľudí a podpora záujmu tejto vekovej kategórie o vojenskú históriu a správne hodnotenie udalostí tej doby
– vykonávanie kultúrno-osvetovej činnosti , výchove svojich členov a ostatných občanov k rešpektovaniu ľudských práv, k odmietaniu vojen, násilia , rovnako tak k rasovej alebo národnostnej a inej neznášanlivosti

K dosiahnutiu cieľov združenia bude KVH Juh prispievať osvetovou aktivitou, organizovaním stretnutí a kultúrnych podujatí.

Článok III.

3.1 Členstvo:
Členstvo v združení je dobrovoľné. Členmi KVH Juh. môžu byť fyzické a právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami združenia , preukážu primerané odborné vedomosti a sú schopní získať pre seba do budúcnosti materiálno-technické vybavenie ( uniformy, militárie, techniku prípadne ich súčasti ako aj osobné kontakty pre spoluprácu). Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom.

3.1.1  Druhy členstva:
a) Riadne členstvo
b) Riadne členstvo so súhlasom zákonného zástupcu
c) Čestné členstvo
d) Členstvo čakateľa počas skúšobnej lehoty

3.1.2  Riadny člen musí spĺňať tieto predpoklady:
a) je osobou staršou ako 18 rokov
b) je osobou plne spôsobilou na právne úkony
c) je osobou bezúhonnou
d) zdravotný stav osoby musí zodpovedať náplni činnosti KVH Juh
e) musí prejaviť záujem o členstvo v KVH Juh a vyplniť písomnú žiadosť o prijatie za člena KVH Juh
f) musí absolvovať skúšobnú dobu 12. mesiacov
g) riadne členstvo musí byť schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov najvyššieho orgánu KVH Juh
h) nemusí byť len občanom Slovenskej republiky
i) s písomným súhlasom zákonného zástupcu a jeho overeným podpisom, sa môže stať riadnym členom aj osoba staršia ako 15 rokov
j) tresne bezúhonný (predložiť výpis z registra trestov)

3.1.3  Čestný člen musí spĺňať tieto predpoklady
a) je osobou staršou ako 18 rokov
b) musí byť navrhnutý riadnym členom KVH Juh
c) svojou mimoriadnou činnosťou alebo súkromnou zbierkou či vlastnou vojenskou technikou musí byť na prospech KVH Juh
d) čestné členstvo musí byť schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov najvyššieho orgánu KVH Juh

3.1.4  Riadne členstvo v KVH Juh vzniká prijatím člena – čakateľa, ktorý absolvoval skúšobnú dobu po súhlase nadpolovičnej väčšiny najvyššieho orgánu na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo predloženej predsedníctvu. Za vykonanú skúšobnú lehotu sa môže považovať aj preukázané pôsobenie v inom Klube vojenskej histórie, alebo výkon čestného členstva v KVH Juh, ako i minulé pôsobenie v KVH Juh po opätovnom prijatí. O takomto započítaní skúšobnej lehoty rozhodne výkonný orgán KVH Juh.

3.1.5  Skúšobná doba plynie po dobu šiestich mesiacov od podania písomnej žiadosti. Táto doba sa zaráta do celkového pôsobenia v združení, nezaráta sa v prípade, že žiadosť o prijatie bude zamietnutá.

a) Ak sa počas tejto doby zistí, že čakateľ nespĺňa predpoklady alebo jeho zmýšľanie či konanie je v rozpore s charakterom združenia ,jeho žiadosť o členstvo bude zamietnutá.

b) Členský poplatok je počas skúšobnej lehoty ½ zo sumy členského poplatku stanoveného pre riadnych členov. Nezaplatenie ani polovičného členského poplatku, alebo nesplnenie podmienok, čo do výstroje a účasti člena – čakateľa na činnosti združenia je dôvod na zamietnutie žiadosti o členstvo. O zamietnutí žiadosti rozhodne najvyšší orgán hlasovaním.

3.1.6 Dokladom o riadnom členstve a riadnom členstve so súhlasom zákonného zástupcu je platný členský preukaz. Jeho platnosť je podmienená zaplatením minimálneho povinného členského poplatku v stanovenej výške za každý kalendárny rok buď jednorázovo, alebo mesačne na účet KVH Juh. Dokladom o čestnom členstve je preukaz čestného člena bez obmedzenia platnosti. Obdobie členstva čakateľa počas skúšobnej lehoty plynie bez vydania členského preukazu.

3.1.7  Predbežnú výšku členského poplatku navrhuje výkonný orgán KVH Juh na každý rok individuálne podľa potrieb hospodárenia. Konečnú výšku členského poplatku schváli najvyšší orgán hlasovaním. Riadny člen so súhlasom zákonného zástupcu vo veku od 15 do 18 rokov uhrádza ½ zo sumu členského poplatku stanoveného pre riadnych členov. Členský poplatok, nie je povinný platiť čestný člen. Každý člen však môže dobrovoľne vykonať aj mimoriadny príspevok určený výhradne na činnosť KVH Juh v ľubovoľnej výške. Platba všetkých členských poplatkov a mimoriadnych príspevkov prebieha iba vkladom hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet KVH Juh.

3.2 Členstvo v klube vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača o
členstvo.
3.3 Členovia združenia majú právo:
Podieľať sa na činnosti združenia.
Voliť a byť volení do orgánov združenia.
Obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko.
Byť informovaní o činnosti združenia a o rozhodnutiach orgánov združenia.
3.4 Členovia združenia sú povinní:
a) dodržiavať stanovy a interný poriadok KVH Juh ako i zákony Slovenskej republiky, najmä
zákony súvisiace s cieľmi združenia a priamo sa týkajúce činnosti združenia
b) pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci
c) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom
združenia
d) riadne a včas platiť členské poplatky, ako i iné príspevky, stanovené orgánmi KVH Juh   a
schválené na zasadnutí najvyššieho orgánu, členské poplatky a príspevky nevyčerpané
počas hospodárenia v kalendárnom roku sú počas trvania KVH Juh nevratné a budú použité na
jeho činnosť v nasledujúcom kalendárnom roku
e) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia
f) zodpovedne vykonávať všetky úlohy a funkcie, do ktorých bol ustanovený
g) pri ukončení členstva vrátiť zverený a zapožičaný majetok KVH Juh
h) chovať sa tak, aby nebolo poškodené dobré meno KVH Juh
i) považovať informácie o interných záležitostiach za dôverné a zachovávať o nich
mlčanlivosť s výnimkou prípadov stanovených orgánmi KVH Juh
j) na verejných ukážkach nosiť uniformu s označením, ktorá zodpovedá jeho veku, zaradeniu
v jednotke, programu akcie či zaradeniu k technike
k) absolvovať poradové a branné cvičenia, adekvátne k možným akciám, ktorých sa klub
zúčastní
l) aspoň raz za rok sa zúčastniť oficiálnej akcie organizovanej KVH Juh, alebo oficiálnej akcie
ktorej sa zúčastní KVH Juh
 

3.5 Zánik členstva:
a) Vystúpením – dňom , keď člen oznámi záujem dobrovoľne ukončiť členstvo.
b) Vylúčením – dňom , keď príslušný orgán zruší členstvo v združení.
c) Úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby.
d) Zánikom združenia
e) Preukázaným a bezdôvodným nezaplatením alebo neplatením povinného členského poplatku
v lehote určenej predsedníctvom, pričom iba v takomto prípade sa nevyžaduje schválenie
vylúčenia najvyšším orgánom, postačuje schválenie výkonným orgánom. Za zaplatený
členský poplatok sa považuje suma pripísaná na bankový účet KVH Juh
f) členstvo ukončené vystúpením člena zo združenia alebo jeho vylúčením, je možné obnoviť
najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od zániku členstva, po preukázaní predpokladov pre
členstvo a schválením opätovného prijatia najvyšším orgánom združenia

Článok IV.

4.1   Orgánmi združenia sú
a) najvyšší orgán – členská schôdza KVH
b)štatutárny orgán – predseda
c)výkonný orgán – predseda, podpredseda, tajomník
d) kontrolný orgán – revízor
4.2 Najvyšší orgán
– schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
– volí, odvoláva všetky orgány združenia t.j. predseda, podpredseda, tajomník a revízor
– schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, schvaľuje členské poplatky ,rozpočet a správu
o hospodárení
– schvaľuje prijatie nových členov,
– rozhoduje o zániku združenia, zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením.
– schádza sa minimálne raz do roka. Zvoláva ho štatutárny orgán, a to najmenej 10 kalendárnych dní vopred
– najvyšší orgán tvoria všetci členovia združenia

4.3 Najvyšší orgán je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov. Pri hlasovaní na schôdzi rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov združenia. Ak počet zúčastnených členov združenia na zasadnutí neumožňuje hodinu po začatí zasadnutia právoplatné hlasovanie , rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených členov. Hlasuje sa spravidla verejne , zdvihnutím hlasovacieho lístka , ak najvyšší orgán nerozhodne inak. Pri hlasovaní o voľbe a odvolávaní predsedu, podpredsedu, tajomníka a revízora, alebo o akejkoľvek zmene a doplnené týchto stanov sa rozhoduje vždy trojštvrtinovou väčšinou hlasov všetkých členov.

4.4 Štatutárny orgán
– zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami najvyššieho orgánu
– zvoláva a obsahovo pripravuje zasadnutia najvyššieho orgánu a  pripravuje základné materiály na tieto zasadnutia
– spracováva a predkladá najvyššiemu orgánu námietky a pripomienky členov združenia

4.5 Štatutárny orgán koná v mene združenia tak, že ku svojmu menu uvedie svoju funkciu , názov združenia a vlastnoručný podpis.

4.6 Kontrolným orgánom je revízor , ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia, kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

4.7 Ustanovenia o funkciách KVH Juh
– Predsedníctvo tvorí predseda, podpredseda a tajomník. Predsedníctvo je uznášania schopné  ak sú prítomní všetci 3 členovia, okrem prípadov keď predseda písomne poveril iného člena KVH Juh zastupovaním niektorého člena predsedníctva.
– Predseda riadi činnosť KVH Juh a v rámci tejto činnosti komunikuje s fyzickými a právnickými osobami a zastupuje záujmy združenia. Navrhuje a zvoláva zasadnutie najvyššieho orgánu, zasadnutie predsedníctva a bežné členské schôdze. Vykonáva aj funkciu hovorcu a má prístup k e-mailu KVH Juh. Je volený na funkčné obdobie 5 rokov.

– Podpredseda zastupuje počas neprítomnosti predsedu v plnom rozsahu okrem prípadov, kedy
si to predseda vyhradil. Zároveň vykonáva funkciu pokladníka, vedie bankový účet KVH Juh a eviduje príjmy a výdavky. Zabezpečuje informovanosť a účasť členov na akciách, ktoré KVH Juh organizuje, alebo ktorých sa zúčastňuje. V neprítomnosti predsedu vykonáva aj funkciu hovorcu a má prístup k e-mailu KVH Juh.

– Tajomník vedie evidenciu členov združenia, písomné podklady zo zasadnutí najvyššieho orgánu, predsedníctva a členských schôdzí, vydáva členské preukazy, vyznačuje ich platnosť.

Článok VI.

6.1 Zánik združenia:
O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje spravidla najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia sa oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka.

Článok VII.

Záležitosti neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. Stanovy schválili členovia prípravného výboru KVH Juh ako budúci výkonný orgán, ktorý vykonáva aj ich výklad. Po registrácii združenia bude vydaný interný poriadok upravujúci podrobnosti týkajúce sa výstroje a činnosti jeho členov v stvárňovaných vojenských jednotkách, ako i systém a postup pri povyšovaní do hodností v stvárňovaných vojenských jednotkách a udeľovaní diplomov, odznakov a vyznamenaní. Na prvé funkčné obdobie sa ustanovia do funkcií predsedníctva členovia prípravného výboru. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie združenia na MV SR

V Komjaticiach dňa 8.8.2019